Kunnille ja kouluille – Uusia välineitä

Virkamiesmäinen käsi kurottaa ilmassa kohti lankakerää ja alkaa vetää vyyhtiä auki langan päästä.
Adobe Stock

Kun aloimme puhua koulujen sisäilmaongelmista avoimesti, tilanne alkoi selvitä ja rauhoittua. –Kunnanjohtaja

Pelkäsin, että jos myönnämme lapsen oireilevan koulun sisäilmasta,
hän muodostaa itselleen sisäilmaidentiteetin ja juuttuu ongelmaan.
Kävikin toisin. Aihe muuttui osaksi elämää, jonka jatkamiseen on nyt toimivat keinot. –Koulupsykologi

Terveellinen koulurakennus on perusedellytys rakennusta käyttävien ihmisten hyvinvoinnille, menestyksekkäälle koulunkäynnille ja oppimiselle.

Sisäilmaongelmat ovat suomalaisissa koulurakennuksissa valitettavan yleisiä. Vaikka Suomessa pyritään aktiivisesti korjaamaan sisäilmaongelmia ja huolehtimaan rakennusten terveellisyydestä, on koulujen tutkiminen, korjaaminen ja uusien turvallisten tilojen saaminen vaurioituneiden tilalle käytännössä hidasta ja kallista.

Siksi rakennuksiin keskittyvien toimenpiteiden lisäksi tarvitaan muutakin:
Ihmisten huomioimista, ihmisten tarpeiden kuulemista ja niihin vastaamista. Juuri nyt.

Lapsista ja perheistä välittävä kunta tarjoaa jokaiselle lapselle ja nuorelle terveellisen ja turvallisen kasvuympäristön silloinkin, kun koulurakennusten kuntoa selvitetään tai niissä oireilee vain osa oppilaista. Ihmisistä välittävä kunta käy vaikeissa tilanteissa ihmistä kunnioittavaa vuoropuhelua perheiden kanssa. Se laatii selkeät toimintamallit opetuksen järjestämiseen poikkeustilanteissa, jotta kukaan ei putoa kelkasta.

Sisäilmaongelmat ja niiden seurausvaikutukset aiheuttavat kaikille stressiä ja lisätyötä. Kun sisäilma-asioihin on kunnassa selkeät, ihmiset huomioon ottavat toimintamallit ja pelisäännöt, asioiden hoitamisesta tulee sujuvampaa ja kitkattomampaa.

Alta löydät listan ratkaisuista, jotka ovat vapaasti kaikkien kuntien, koulujen ja niissä toimivien ammattilaisten hyödynnettävissä.

Ohjeissa ei keskitytä rakennuksiin, rakentamiseen ja sisäilmaongelmien korjaamiseen, vaan koulurakennuksessa opiskelevien lasten ja kouluyhteisön hyvinvointiin ongelmatilanteissa.


1. Ei enää tulipalojen sammuttelua – Kolme askelta eteenpäin

Useissa kunnissa on jo käytössä vakiintuneet toimintatavat koulurakennusten kunnon ja korjaustarpeen selvittämiseen.

Monissa kunnissa on myös sisäilmaohjeistuksissa sanoitettu mahdollisuus yksilöllisiin ratkaisuihin sisäilmaoireilutapauksissa. Kuitenkin nämä rakennusten käyttäjien huomioimisen ja auttamisen prosessit ovat yleensä hyvin yleisluontoisia verrattuna rakennusten tutkimisen ohjeisiin ja käytäntöihin.

Jos oireilutilanteissa lasten ja perheiden avuntarve jää huomioimatta, siitä seuraa tyytymättömyyttä ja painetta koulun ja kunnan suuntaan asian ratkaisemiseksi.

Ihmisten kuulemiseen ja auttamiseen kannattaa rakentaa toimivat prosessit ja käytännöt. Näin lasten ja perheiden hyvinvointi lisääntyy, mutta myös monenlainen sisäilma-asioihin liittyvä hukkatyö, mainehaitat ja seurannaisilmiöt koulussa ja kunnassa voivat vähentyä.

Kolme askelta eteenpäin -sivulla kuvataan, miltä negatiivinen kierre sisäilmatilanteissa kunnassa voi näyttää, ja annetaan vinkkejä tilanteen korjaamiseksi. Jatkuva tulipalojen sammuttelu on työlästä. Mitä tehdä toisin?


2. Kunnan ja vanhempien yhteistyö

Sisäilma-asioiden jokapäiväinen hoitaminen ja uusien käytäntöjen kehittäminen on yhteistyötä.

Kunnan ja vanhempien yhteistyö -sivulla kuvataan, missä ja miten kunnat ja vanhemmat voivat tehdä yhteistyötä sisäilma-asioiden tiimoilta.

Jos kunnan ja koulujen sisäilmaan liittyvistä toimintamalleista, ohjeista ja käytännöistä halutaan sujuvia ja oikeaan osuvia, on myös vanhempien osaamista ja tilannetietoa osattava hyödyntää niiden laatimisessa.

Kun yhteistyö vanhempien kanssa koordinoidaan oikein, se ei kuormita vaan auttaa ongelmien ratkaisussa. Tältä sivulta saat siihen vinkkejä.

Kuvittelimme, että jos otamme vanhemmat mukaan työryhmiin, keskustelusta ei tule loppua. Mutta kun loimme yhteistyölle paikan, ajan ja tavoitteet, vanhemmista olikin paljon hyötyä. –Tekninen johtaja


3. Keskusteluyhteyden palauttaminen

Keskusteluyhteyden palauttaminen -sivulta löydät vinkkejä ja ohjeita, kuinka alkaa korjata sisäilma-asioiden äärellä rikkoutunutta keskusteluyhteyttä vanhempien ja kunnassa sekä kouluissa toimivien välillä.

Keskusteluyhteyttä ei synny ilman luottamusta. Sivulla kuvataan, mistä luottamus ja yhteys ihmisiin rakentuvat. Sivulla annetaan myös vinkkejä siihen, milloin sisäilmailta on hyvä idea ja mitä illan järjestämisessä on eri tilanteissa hyvä huomioida.


4. Oireilevan lapsen auttaminen ja oireilmoitukset – kumpaankin erilliset käytännöt

Sisäilma-asioita selkeyttää, kun kunnassa on erilliset polut:

  • oireilmoitusten tekemiseen
  • olosuhdeilmoitusten tekemiseen
  • sisäilmasta oireilevien lasten auttamiseen ja heidän opetuksensa järjestämiseen tilanteen niin vaatiessa.

Oireilmoitukset ja lapsen auttaminen -sivulla kerrotaan, miten nämä eroavat toisistaan ja miksi kummallekin kannataa olla oma reittinsä.

Ajattelin, että jos alamme keräämään oireilmoituksia, niin kaikki ilmoittautuvat listaan. Se oli turha luulo. Sen sijaan hahmotimme paremmin, missä ongelma on. –Sivistysjohtaja


5. Näin koulunkäynti järjestetään oireilevalle lapselle

Tämä viisivaiheinen malli on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lapsi oireilee koulun sisäilmasta ja tarvitsee sen vuoksi räätälöityjä opetusjärjestelyjä. Malli on tarkoitettu kotiin ja kouluun.

Lapsen auttaminen alkaa siitä, että tilanteeseen tartutaan ja lapsen avuntarvetta ja oireita selvitetään. Mallissa ohjeistetaan, miten opetus voidaan järjestää silloin, kun sisäilmaoireet estävät tavanomaisen opiskelun luokan mukana. Siinä kuvataan myös eri toimijoiden roolit ja kuinka ratkaisujen toimivuutta seurataan.

Tutustu malliin Autetaan lasta -osiossa. Malliin löytyy kattava ohjepankki, josta koulussa ja opiskeluhuoltopalveluissa toimivat löytävät konkreettisia toimintaohjeita.


6. Lapsi ja sisäilma kunnan hyvinvointityössä

Koulujen sisäilmasta oireilevat lapset jäävät usein unohduksiin kuntien hyvinvointityössä. Kuntien sisäilmaohjeissa on monesti puutteellisesti, jos lainkaan, avattu sisäilmasta oireilevien lasten ja nuorten auttamisen käytäntöjä.

Kunnan hyvinvointityö -sivulla kuvataan, kuinka huomioida tarkemmin lapset ja nuoret hyvinvointityössä. Hyvin toimivassa kunnassa sisäilma-asiat ja niiden ihmiset huomioiva ja lapsiystävällinen hoitaminen näkyy kuntastrategiassa, kunnan ohjelmissa ja suunnitelmissa.

Lue myös, kuinka huomioida sisäilmasta oireileva lapsi ja hänen tarpeensa kunnan sisäilmaohjeessa: Sisäilmaohje – Malliteksti. Teksti on ohjeellinen ja tarkoitettu kuntien sisäilmaohjeita laativien avuksi. 

Kunnassa on hyvä varmistaa, että kunnan sisäilmaohjeista löytyy ohjeet sisäilmasta oireilevan lapsen tilanteen selvittämiseen sekä oire- ja olosuhdehaittailmoitusten tekemiseen. Ohjeiden on hyvä olla kunnan ja koulujen työntekijöiden sekä perheiden helposti saatavilla.


7. Viestintä sisäilmatilanteissa

Viestintä sisäilmatilanteissa -sivulla kuvataan, mitä sisäilmaviestinnässä kannattaa kunnassa ja kouluissa huomioida.

Sivulta löytyy muistilistoja ja työkaluja, jotka toimivat sisäilmaviestinnän suunnittelun ja kehittämisen tukena ja apuna hyvien viestintäkäytäntöjen rakentamiselle.


8. Näin kehitän sisäilma-asioita omassa työssäni

Voisiko kunnassasi ja koulussasi hoitaa sisäilma-asioita sujuvammin? Tilanteeseen tarttuminen on kaikkien yhteinen tehtävä. Näin kehitän sisäilma-asioita omassa työssäni -sivulta löydät yksinkertaisia ohjeita sisäilma-asioiden edistämiseksi. Ohjeet on eritelty toimijoittain.


9. Kehittäjän muistilista

Kehittäjän muistilista on tarkistuslista, jota voit hyödyntää sen arvioinnissa, mitä toimintamalleja, käytänteitä ja ohjeita kunnassa voidaan sisäilma-asioissa vielä kehittää.

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.