Opo: Onko striimaus hyvä vaihtoehto sisäilmasta oireileville?

Erivärisiä lappuja, jokaisessa kysymysmerkki.

Tällä palstalla vastataan tyypillisiin sisäilma-aiheisiin kysymyksiin, joita kodit, koulut ja kunnat sisäilma-asioissa meiltä kysyvät. Kaikissa kysymyksissä on kysyjien yksityisyyden suojaamiseksi häivytetty tunnistetiedot ja muutettu kysymyksissä esiintyvien nimet.

Opo kysyy

Koulumme on kärsinyt sisäilmaongelmista, joita on selvitelty pitkään. Kunnassa pohditaan uuden koulun rakentamista. Koulussa on muutamia lapsia, joilla on sisäilmaoireista johtuen hyvin paljon poissaoloja ja jotka ovat jääneet käytännössä vaille opetusta. Olemme miettineet, pitäisikö heille alkaa tarjota opetusta etäyhteydellä, striimaamalla opetusta luokasta. Mitä meidän kannattaa tässä huomioida?

Näin vastasimme

Suomessa lapsilla on lakisääteinen oikeus opetukseen ja tarvitsemaansa tukeen. Valitettavasti kouluille on ollut tarjolla puutteellisesti ohjeistusta siitä, miten tähän vastataan sisäilmatilanteissa. Hienoa, että olette tarttuneet asiaan.

Opettaminen etäyhteydellä on hyvä vaihtoehto etenkin väliaikaisratkaisuna. Etäopetus on varsin helppo toteuttaa, ja siinä lapsen yhteys luokkaan säilyy hänen voidessaan seurata opetusta kotoa käsin.

Oppilas tarvitsee opetusta varten tietokoneen tai tabletin. Luokkaan taas tarvitaan tietokone ja siihen mielellään myös kokousmikrofoni ja luonnollisesti myös web-kamera. Yhteyden luomiseen voidaan käyttää monia eri ohjelmia, kuten Teams, Google Classroom tai Adobe Connect.

Etäyhteydellä toteutettavan opetuksen seuraaminen on tavanomaista opetusta raskaampaa. Etenkin pienten koululaisten kohdalla kannattaa valita, mitkä tunnit koulupäivästä striimataan. Koko koulupäivän seuraaminen etäyhteydellä ei usein ole tarkoituksenmukaista. Keskustelkaa lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ja räätälöikää sopiva järjestely lapsen ikä- ja kehitystason mukaan.

Kun siirrytään etäopetukseen, on järkevää laatia etälukujärjestys. Etäopetuksen lisäksi lapsille kannattaa järjestää tukiopetusta. Sitä voidaan toteuttaa joko lapsen kotona, muissa sopivissa tiloissa tai niin ikään etäyhteydellä. Tukiopetusta voi toteuttaa esimerkiksi resurssiopettaja.

Muut oppilaat ovat yleensä valtavan avuliaita ja voivat tukea opettajaa etäyhteydellä mukana olevan opiskelijan huomioinnissa esimerkiksi kertomalla opettajalle, kun etäyhteydellä mukana oleva viittaa. Etäyhteydellä voi osallistua myös ryhmätöihin pienryhmässä. Pienryhmät voivat tilanteen mukaan kokoontua kasvotusten muualla kuin koulutiloissa.

Täältä löytyy tarkempia vinkkejä etäopetukseen ja etäyhteyden järjestämiseen:

Muita vaihtoehtoja opetuksen järjestämiseen

Etäyhteys on vain yksi vaihtoehto järjestää opetusta.

Mikäli on mahdollista järjestää opetus kasvokkain, se on aina mielekkäämpää. Oppilaalle tarjottavan koulunkäynnin tuen tulisi tukea oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä ja tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toimia ryhmän jäsenenä. Pelkkä yksin etäyhteydellä opiskelu on tässä mielessä pidemmän päälle ongelmallinen ratkaisu.

Voitte pohtia, toimisiko koulussanne esimerkiksi jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Voiko koulun sisäilmasta oireileville lapsille löytää kunnasta jonkin korvaavan tilan, jossa järjestää heille opetusta pienryhmänä? Esimerkiksi jonkin toisen koulun tilat, kirjasto, jokin muu kunnan tai yksityisen omistama sopiva tila? Kannattaa kysellä myös oireilevilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan ehdotuksia siitä, missä he voivat hyvin.
  • Onko koulussanne sisäilmasta oireilevia opettajia, joilla on vaikeuksia tehdä töitä koulun tiloissa? Voitteko muodostaa pienryhmän, jonka opetuksesta/opetuksen koordinoinnista vastaa opettaja, joka nyt on esimerkiksi sairauslomalla koulutilojen aiheuttamien oireiden vuoksi?
  • Jos järjestätte opetusta etäyhteydellä, pyrkikään ottamaan kotoa opiskelevat oppilaat mukaan ryhmään aina kuin mahdollista. Esimerkiksi kirjatkaa heidän lukujärjestykseensä osallistuminen ulkoliikuntaan ja järjestäkää mahdollisuuksien mukaan muiden aineiden oppimistehtäviä ja ryhmätöitä muualla kuin koulutiloissa, jolloin kaikki voivat osallistua.
  • Muistakaa pyytää etäyhteydellä opiskelevat mukaan retkille ja tapahtumiin, ja pyrkikää järjestämään tapahtumia myös heidän ehdoillaan. Oleskelu raikkaassa ilmassa tekee hyvää kaikille muillekin!
  • Niihin oppiaineisiin, jotka järjestetään muissa rakennuksissa tai sellaisissa koulurakennuksen tiloissa, jotka eivät aiheuta ko. lapsille oireita, kannattaa toki osallistua normaalisti.
  • Joskus oireileva lapsi pystyy oleskelemaan koulutiloissa jonkin verran, jolloin hän voi olla mukana osassa opetuksesta.
  • Mikäli etäyhteydellä opiskeleva lapsi asuu koulun lähellä, hän voi viettää välitunteja ulkona muiden kanssa.

Nämä ovat esimerkkejä, joita voitte ideoida lisää yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Voitte yhdistellä luovasti monenlaisia ratkaisuja.

Pääasia on, että lapsi ei jää ilman opetusta ja että hänen vointiaan ja oppimistaan seurataan. Erityisjärjestelyin opiskeleva lapsi unohtuu helposti. Kiinnittäkää erityistä huomiota hänen oppimiseensa ja kuulumisten kyselyyn ja antakaa hänelle rohkaisevaa palautetta sinnikkyydestä ja opiskeluun panostamisesta.

Huomioittehan, että opettajallekin etä- ja hybridiopetuksen toteuttaminen on raskasta. Siksikään etäosallistuminen oman luokan opetukseen ei välttämättä ole pidemmän päälle paras vaihtoehto, mutta toimii siirtymävaiheissa väliaikaisratkaisuna.

Lisätietoa

Sivuiltamme löytyy viisivaiheinen malli ja ohjeet sisäilmasta oireilevan lapsen avuntarpeen kartoittamiseen ja opetuksen järjestämiseen: Autetaan lasta.

Näistä erityisesti ohjeet Koulunkäynnin järjestelyjen suunnittelu, Esimerkkejä koulunkäynnin suunnittelun avuksi ja Koulunkäynnin järjestelyjen toteuttaminen voivat olla hyödyllisiä miettiessänne vaihtoehtoja.

Muistakaa myös keskustella asiasta lasten ja heidän luokkayhteisönsä kanssa. Siihen löydätte vinkkejä sivulta Lapsen kanssa keskustelun tueksi.

Tietoa lapsen oikeudesta opetukseen löytyy sivulta Laki on lapsen puolella.

Hyvää tietoa aiheesta myös EPerusteet-sivustolla: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Etäyhteyden kautta annettavasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen järjestäjä.

Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja sijainnista riippumatta. Opetus voidaan järjestää monin tavoin. Opetustavan soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta.

Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee olla turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen tulee turvata.

Lisätietoa aiheesta ePerusteet-sivuston Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus -sivulta.

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.