Ohje 7: Koulun ja opiskeluhuollon palveluiden roolit

Erivärisiä rattaita yhdessä, sovitettuina pyörimään yhdessä toisten kanssa.
Adobe Stock

Miten toimia sujuvasti yhdessä silloin, kun lapsi tarvitsee apua koulunkäynnin järjestämiseen sisäilmaoireiden vuoksi? Tällä sivulla on eritelty eri toimijoiden tehtäviä muistilistoiksi.

Opiskeluhuolto lapsen tukena

Kun etsitään ratkaisuja koulun sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin järjestämiseen, on toimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja seuranta helpompaa, kun työtä tehdään yhdessä: Kodin ja koulun välillä ja koulussa toimivien eri ammattilaisten kesken.

Luonteva kanava yhteistyöhön on yksilökohtainen opiskeluhuolto. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan (tarpeen vaatiessa huoltajan) suostumukseen.

Kun sisäilmasta oireilevan lapsen tilannetta kartoitetaan ja ratkaistaan, tuloksekas toimintatapa voi olla koota monialainen asiantuntijaryhmä. Siinä avaintoimijoita ovat rehtori, opettaja(t), kouluterveydenhuolto sekä tarvittaessa esimerkiksi koulukuraattori ja -psykologi tai opinto-ohjaaja. Ryhmässä ovat luonnollisesti mukana myös lapsi ja hänen vanhempansa tai muu tukihenkilö.

Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön ja pitää toiminnasta kirjaa opiskeluhuoltokertomuksen muodossa.

Tehtäviä toimijoittain

Rehtori
 • Tiedottaa ja ohjeistaa, jos oppilaan tai oppilaiden tila- tai opetusjärjestelyt muuttuvat.
 • Selvittää, voidaanko oppitunteja järjestää koulun muissa tiloissa, kunnan toisissa kouluissa tai vaikka kirjastossa.
 • Selvittää, voidaanko oireilevista oppilaista muodostaa opetukseen erillisiä opiskeluryhmiä.
 • Tekee oppilaalle tarvittaessa hallinnollisen päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä (POL 18 §) ja sopii työnjaosta.
 • Nimeää oppilaalle koulunkäynnin koordinointiin yhteyshenkilön, joka voi olla esimerkiksi luokanvalvoja tai erityisopettaja. Suunnittelee käytännöt arviointiin, kouluruokailuun, opiskeluhuoltoon ja koulukuljetuksiin.
 • Järjestää koulunvaihtotilanteessa palaverin, jossa on oppilaan ja vanhempien lisäksi mukana myös uuden koulun edustajia. Tekee asiasta hallinnollisen päätöksen, vaikka koulun vaihto olisi kokeilu.
 • Pohtii koulunkäynnin ohjaajan antaman tuen mahdollisuuksia.
 • Esittää koulussa hajusteiden ja hajustettujen tuotteiden vähentämistä kaikkien tuoksukuorman pienentämiseksi.
Luokanopettaja, luokanvalvoja tai muu lapsen opetusta koordinoiva henkilö
 • Laatii tarvittaessa oppimissuunnitelman yhteistyössä oppilaan ja opettajien kanssa.
 • Laatii oppilaalle lukujärjestyksen, johon aikataulutetaan lähiopetus, verkkovälitteinen opetus ja itsenäinen opiskelu.
 • Koordinoi kotona opiskelevan oppilaan tehtävät ja läksyt yhteistyössä aineenopettajien kanssa.
 • Huolehtii kodin ja koulun välisestä tiedonkulusta.
 • Järjestää kotona opiskelevalle oppilaalle mahdollisuuden osallistua etäyhteydellä koulun juhliin ja tapahtumiin. Pyytää mukaan koulun retkille.
Aineenopettaja
 • Järjestää tapaamisia ja oppitunteja mahdollisuuksien mukaan ulkona.
 • Antaa oppilaalle tarvittaessa tukiopetusta.
 • Laatii oppimissuunnitelman opetettavan aineen osalta.
 • Ylläpitää yhteyttä kotiin opetettavan aineen osalta. Tekee yhteistyötä tehtäväpakettien ja kokeiden osalta oppilaalle nimetyn koordinaattorin kanssa.
 • Huomioi oppilaan tarpeita opetuksessa ja selvittää opetuksen mukauttamisen mahdollisuudet. Oppilaan oireilua voivat vaikeuttaa esimerkiksi hajustetut tuotteet, tulosteiden musteet, jauhopölyt, pölyiset kankaat ja uimahallien kloori.
 • Hyödyntää oppilaiden kiinnostusta sisäilmateemaan eri oppiaineiden tehtävien sisällöissä.
Erityisopettaja
 • Selvittää erityisopetuksen tarpeen ja antaa erityisopetusta.
 • Selvittää etäyhteydellä opettamisen mahdollisuudet.
Koulunkäynnin ohjaaja
 • Auttaa ja tukee oppilasta tehtävien tekemisessä.
Kouluterveydenhoitaja
 • Kartoittaa oppilaan tilanteen yhteistyössä koululääkärin kanssa.
 • Antaa ohjeet kotiin voinnin seurantaa varten, esimerkiksi oirepäiväkirjan.
 • Tekee (yhdessä koululääkärin kanssa) arvion lapsen terveydentilasta ja toimintakyvystä sekä siitä, tarvitaanko avuksi erityisiä koulunkäynnin järjestelyjä, jos lapsi oireilee koulun sisäilmasta (Viiden vaiheen mallin vaihe 2).
 • On yhteydessä asiasta kotiin ja kouluun.
 • Voi osallistua terveydenhuollon edustajana lapsen koulunkäynnin järjestelyjen suunnitteluun (vaihe 3) ja tekee niiden toteutuksen (vaihe 4) aikana lapsen terveydentilan ja hyvinvoinnin seurantaa, arvioi muiden kanssa yhdessä jatkotoimien tarvetta (vaihe 5). Tehtävään valitaan tarpeen mukaan joko terveydenhoitaja, lääkäri tai molemmat.
Koululääkäri
 • Tutkii oppilaan terveydentilan.
 • Tekee tarvittaessa lähetteen jatkotutkimuksiin.
 • Tekee yhdessä kouluterveydenhoitajan kanssa arvion lapsen terveydentilasta ja toimintakyvystä sekä siitä, tarvitaanko avuksi erityisiä koulunkäynnin järjestelyjä, jos lapsi oireilee koulun sisäilmasta.
 • On tarvittaessa yhteydessä asiasta kotiin ja kouluun.
 • Voi osallistua terveydenhuollon edustajana lapsen koulunkäynnin järjestelyjen suunnitteluun (vaihe 3) ja tekee niiden toteutuksen (vaihe 4) aikana lapsen terveydentilan ja hyvinvoinnin seurantaa, arvioi muiden kanssa yhdessä jatkotoimien tarvetta (vaihe 5). Tehtävään valitaan tarpeen mukaan joko terveydenhoitaja, lääkäri tai molemmat.
Koulukuraattori ja koulupsykologi
 • Selvittää oppilaan ja hänen perheensä tuen tarpeet.
 • Suunnittelee niihin tarvittava tuen.
Opinto-ohjaaja
 • Tukee oppilasta hänelle soveltuvan työharjoittelupaikan ja jatkokoulutuspaikan etsimisessä.
 • Laatii suunnitelman jatko-opintojen käytännön suorittamisesta.
 • Kertoo mahdollisuudesta hakea erityisjärjestelyjä pääsykokeiden järjestäjältä.
Monialainen asiantuntijaryhmä yhdessä
 • Nimeää oppilaalle yhteyshenkilöt terveydentilan seurantaan ja muuhun opiskeluhuollon tukeen.
 • Järjestää oppilaan ja vanhempien tapaamiset tarvittaessa muissa sopivissa tiloissa, ulkona tai etäyhteydellä.
 • Ohjaa perheen tarvittaessa lisätuen piiriin perhekeskukseen tai muihin palveluihin.

Kodin ja koulun yhteistyö perusopetuslaissa ja opetussuunnitelman perusteissa

Kodin ja koulun välisen yhteistyön velvoite ja merkitys on kirjattu varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin. Jos tämä yhteistyö jo valmiiksi on luonteva osa koulun ja kunnan opetus- ja kasvatuskulttuuria, päästään myös sisäilma-asioiden kanssa tehokkaasti eteenpäin silloin, kun tehostettua yhteistyötä vaativia tilanteita tulee vastaan.

Perusopetuslaissa kuvataan, että opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen antamalla tietoja ja taitoja. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) kodin ja koulun yhteistyötä kuvataan keskeiseksi koulun toimintakulttuurin osaksi. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toimintaan. Kasvatusyhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.

Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään myös vanhempainyhdistystoimintaa. Vanhempien yhteinen toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa tukea opettajien ja koulun työlle.

Lisätietoa

Ohjeita koulutyöhön sisäilmatilanteissa (THL)

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.