Näin kehitän sisäilma-asioita omassa työssäni

Käsi ojentaa viestikapulaa toiselle.
Adobe Stock

Älä ole heikoin lenkki! Sisäilmaongelmien negatiiviset vaikutukset lapsiin alkavat vähentyä, kun jokaisella yhteiskunnan tasolla huolehditaan oman vastuualueen tehtävistä. Tältä sivulta löydät vinkkejä, miten voit omassa työssäsi koulussa tai kunnassa edistää sisäilmasta oireilevien lasten osallisuutta ja oikeuksien toteutumista.

Vanhemman pääasiallinen tehtävä ei ole toimia lapsensa “asianajajana ja sisäilma-asiantuntijana”. On tavallista, että vanhempi joutuu kunnassa tai koulussa tähän rooliin. Se on oire siitä, että jossain muualla on töitä tekemättä.

Kun kaikilla yhteiskunnan tasoilla huomioidaan sisäilma-asiat asianmukaisesti ja huolehditaan lasten oikeudesta tukeen ja opetukseen myös sisäilmatilanteissa, voi vanhempi kotona keskittyä kasvatustehtävään – lapsen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lapsi itse voi keskittyä koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja voi hyvin.

Tehtäviä eri tasoilla

VALTIOTASON PÄÄTTÄJÄT JA KESKUSHALLINTO luovat

 • Lait, ohjeet, tietopohja, viestintä ja resurssit, jotka tukevat lapsen oikeuksia ja hyvinvointia sekä rakennusten terveellisyyttä

KUNTA JA ALUEPÄÄTTÄJÄT mahdollistavat

 • Osoittavat resursseja sisäilmasta oirelevien lasten huomioimiseen kunnan ja hyvinvointialueen strategiassa ja hyvinvointityössä
 • Käyttävät lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa
 • Edellyttävät uudis- ja korjausrakentamiselta laatua ja kestävyyttä

KUNTA/ALUE kehittää ja järjestää

Hallinto ja työntekijät

 • Toteuttavat yhtenäiset toimintamallit ja ohjeet lasten ja koulujen tarpeisiin
 • Huolehtivat viestinnästä ja vuoropuhelusta

KOULU opettaa ja tukee

Opetushenkilökunta ja opiskeluhuolto

 • Toteuttavat koulunkäynnin järjestelyt
 • Huolehtivat hyvinvoinnin tuesta

KOTI huolehtii ja kasvattaa

Vanhempi

 • Tukee lasta, huolehtii lapsen hyvinvoinnista
 • Pitää koulun ajan tasalla

Lapsen pääLAPSI käy koulua ja voi hyvin

Miten voin työssäni edistää sisäilmasta oireilevien lasten oikeutta opetukseen ja tukeen?

Vinkkejä kunnan johtoryhmälle

Hyvinvointijohtaja, sivistysjohtaja tai opetuspäällikkö tai muu toimialajohtaja, kunnanjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja tai muu vastuutoimessa toimiva:

A) Varmista, että kuntasi hyvinvointityössä on foorumit lasten ja heidän vanhempiensa äänen kuulemiselle

Yhteistyö ehkäisee vastakkainasettelua ja tuo kunnan käyttöön vanhempien asiantuntemuksen. Yhteistyölle on monta mahdollista foorumia, joita kannattaa hyödyntää kattavasti. Esimerkiksi:

 • vanhempaintoimikunnan ja kunnan avainhenkilöiden säännöllinen yhteistyö
 • vanhempien jäsenyys kunnan sisäilmaryhmässä ja/tai kohdekohtaisessa sisäilmaryhmässä
 • vanhempien osallisuus työpajoissa, kun kehitetään kunnan ohjeistusta ja toimintamalleja
 • sisäilmaillat
 • muu yhteydenpito kunnan avainhenkilöihin.

Lue lisää sivulta Kunnan ja vanhempien yhteistyö.

B) Varmista, että kunnassasi on käytännöt ja selkeät ohjeet sisäilmasta oireilevan lapsen opetuksen ja tuen järjestämiseen

Nämä käytännöt ja ohjeet on hyvä löytyä kunnan sisäilmaohjeesta sekä koulujen ja kuntien verkkosivuilta.

Jos tällaisia ei kunnassa ole, ehdota kunnan sisäilmatyöryhmälle sopivien käytäntöjen ja ohjeistuksen laatimista. Pyydä, että tässä työssä kuullaan laajasti eri toimijoita mukaan lukien opetusalalla toimivia sekä vanhempainyhdistyksiä. Vaihtoehtoisesti perusta itse monialainen kehittämisryhmä laatimaan nämä ohjeet kuntaanne.

Käytäntöjen laatimisen avuksi löytyy ohjeita ja malleja:

1) Tutustu ensin Viiden vaiheen malliin. Mallissa kuvataan koulun sisäilmasta oireilevan lapsen auttamisen käytännöt. Jokaiseen vaiheeseen löytyy selkeät ohjeet eri toimijoille.
2) Sisäilmaohjeen malliteksti -sivulla kyseinen malli on muokattu muotoon, jota voi hyödyntää kunnan ohjeistuksissa joko sellaisenaan tai muokaa sitä edelleen kunnan omien tarpeiden mukaan.

Vinkkejä kunnan sisäilmaryhmälle

Kunnan sisäilma(työ)ryhmän jäsenenä voit edistää sisäilmasta oireilevien lasten osallisuutta ja hyvinvointia tuomalla sisäilmaryhmän pohdittavaksi:

Vinkkejä kouluyhteisölle

Rehtorille

 • Tarkista, onko kunnassa selkeät ja toimivat käytännöt ja ohjeet a) oireilmoitusten kirjaamiseen ja välittämiseen b) sisäilmasta oireilevan oppilaan auttamiseen.
 • Mikäli ei, ehdota kunnalle tällaisten käytäntöjen ja ohjeiden laatimista. Hyvä tapa toimivien ohjeiden laatimiseen on moniammatillisen kehittämisryhmän työpajaprosessi, jota on kuvattu tietoruudussa alla.
 • Osallistu mahdollisuuksien mukaan itse tällaiseen työpajaan. Tutustu etukäteen vaihtoehtoihin, kuten Viiden vaiheen malliin, ja ehdota teidän kuntaanne sopivia kohtia otettaviksi käyttöön.
 • Mikäli kunnasta puuttuvat käytännöt olosuhdehaittailmoitusten tekemiseen, ehdota, että kunnassa kehitetään myös näihin toimivat prosessit.
 • Varmista, että koulu(i)lla on edustus kunnan sisäilmatyöryhmässä ja mahdollisissa kehittämisryhmissä.
 • Varmista, että roolitus sisäilmatilanteissa on selvä ja eri toimijoiden vastuut on määritelty kunnan sisäilmaohjeessa.
 • Viesti ja keskustele oman koulun työyhteisössä siitä, miten sisäilmasta oireilevien lasten opetus järjestetään, mikä vastuuroolitus on ja miten henkilökuntaa tuetaan tässä työssä.
 • Pyydä apua sisäilmatilanteissa viestimiseen ja sisäilmailtojen järjestämiseen kunnan viestinnän ammattilaisilta.

Opettajalle

 • Mikäli luokassasi on lapsi, jonka epäilet oireilevan sisäilmasta, ohjaa hänet aina kouluterveydenhuoltoon. Voit antaa lapselle tai lapsen ikätason mukaan hänen vanhemmalleen vinkin, että käynnille kannattaa valmistautua (Ohjeita: Huomaa oireileva lapsi ja Valmistaudu vastaanotolle).
 • Ole yhteydessä rehtoriin ja seuraa kunnan toimintaohjeita, mikäli sellaiset on näihin tilanteisiin laadittu.
 • Tutustu Viiden vaiheen malliin ja sen ohjepankkiin. Erityisesti ohjeessa 8 on vinkkejä opetuksen järjestämiseen sisäilmasta oireilevalle lapselle.
 • Mikäli kunnastanne ja koulustanne puuttuvat käytännöt ja ohjeet sisäilmasta oireilevien lasten koulunkäynnin järjestämiseen, mainitse tästä rehtorille ja pyydä, että hän vie sanaa eteenpäin niiden laatimisen tärkeydestä.

Kouluterveydenhuollolle ja muille opiskeluhuoltopalveluille

Tutustukaa olemassa oleviin keinoihin kohdata ja auttaa koulun sisäilmasta oireilevaa lasta. Viisivaiheinen lapsen auttamisen malli ja sen ohjepankki löytyy Autetaan lasta -osiosta.

Tuokaa työyhteisönne pohdittavaksi, miten omassa työssänne parhaiten kohtaatte oireilevan lapsen ja tuette häntä.

Varmistakaa, että teillä on tiedossa toimintatavat:

 • lapsen oireiden selvittämiseen ja lapsen tukemiseen.
 • siihen, miten teette yhteistyötä kouluterveydenhuollossa sisäisesti, koulun kanssa ja vanhempien kanssa.
 • siihen, miten teette yhteistyötä opiskeluhuollon kanssa lapsen koulunkäynnin järjestelyjen suunnittelussa ja seurannassa.
 • oireilmoitusten kirjaamiseen ja tiedon välittämiseen niistä eteenpäin esimerkiksi sisäilmatyöryhmään sekä oireilevien määrästä viestimiseen.

Mikäli ohjeet ja käytännöt ovat puutteellisia, epäselviä, niitä ei tunneta tai niissä on kehitettävää, ehdottakaa kuntaan, että tällaiset kehitetään yhdessä tai että niistä viestitään paremmin (ks. vihreä tietoruutu alla). Tuokaa kehitystyöhön omat ehdotuksenne.

Vinkkejä kuntapäättäjille

Päättäjänä voit vaikuttaa siihen, miten sisäilma-asiat kunnassa hoidetaan ja vastataanko kunnassa aidosti kouluissa oireilevien lasten ja heidän perheidensä tarpeisiin.

Varmista, että sinulla on kanavat saada tietoa kunnan kouluissa opiskelevien lasten tilanteesta ja avuntarpeesta.

Jos huomaat, että kunnassa lapsia jää vaille tukea ja opetusta sisäilmaoireiden seurauksena tai että perheiden ja opetuksen järjestäjän välillä on sisäilma-asioissa kitkaa, selvitä, mikä vastuualue ei toimi. Puutu asiaan rohkeasti.

Päättäjien tulee olla tilanteen tasalla siitä, kuinka opetus hoidetaan kunnassa ja saavatko myös sisäilmasta oireilevat lapset ja nuoret tukea ja opetusta, miten työtekijät kouluissa voivat ja onko heillä työtään varten tarvittavat ohjeistukset, käytännöt ja resurssit.

Vaadi, että kuntaan laaditaan sisäilmasta oireilevien lasten opetusta ja tukea varten ohjeistukset, että kunnan päätöksien valmistelussa hyödynnetään lapsivaikutusten arviointia, että sisäilmasta oireilevien lasten asia on huomioitu kunnan hyvinvointisuunnitelmassa ja kuntastrategiassa ja että hyvinvointikertomuksessa tehdään näkyväksi myös koulujen sisäilmasta oireilevien lasten tilannetta. Velvoita toimialajohtajia ja lautakuntia toimimaan asiassa, seuraa toimenpiteiden onnistumista ja keskustele vastuuhenkilöiden kanssa säännöllisesti tilanteesta.

Viesti tarvittaessa valtiotason päättäjien suuntaan rakentamista ja sisäilma-asioita koskevista huomioista ja kehitystarpeista.

Lisätietoa: Kunnan hyvinvointityö

Uudistakaa käytännöt työpajoissa yhteisvoimin

Järjestäkää kunnassa kahden työpajan sarja, joissa laaditte sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin järjestämistä koskevat ohjeet yhteisvoimin.

Kutsukaa mukaan kunnan koon ja tehtäväkuvien mukaan ihmisiä esimerkiksi kuntajohdosta, sivistyksen toimialalta hallinnosta ja kouluista (esimerkiksi sivistysjohtaja, rehtoreita, opinto-ohjaajia, erityisopettajia), kouluterveydenhuollosta ja muista opiskeluhuoltopalveluista, kunnan viestinnästä, tilapalveluista ja vanhempainyhdistyksestä tai sen sisäilmatoimikunnasta.

Ensimmäinen työpaja

Tutustutaan lapsen koulunkäynnin järjestämisen ohjeisiin ja
keskustellaan oman kunnan tilanteesta

Lähettäkää osallistujille etukäteen tutustuttavaksi materiaalia:
a) Viiden vaiheen malli
b) Sisäilmaohje – Malliteksti, kuinka lapsen auttaminen kirjataan kunnan sisäilmaohjeeseen.

 • Vaihtakaa pajassa ajatuksia siitä, mikä nyt tuntuu oman tehtävän/työn kannalta hankalalta sisäilmaoireilutilanteissa.
 • Listatkaa avoimia kysymyksiä ja ehdotuksia.
 • Sopikaa, kuka vastaa työpajan jälkeen ehdotusten kokoamisesta yhteen ja koosteen lähettämisestä osallistujille.

Toinen työpaja

Laaditaan kuntaan lapsen ohjeet lapsen koulunkäynnin järjestämiseksi

 • Kerratkaa ensimmäisen pajan havainnot ja ehdotukset.
 • Jakautukaa jatkotyöstöä varten pienempiin työryhmiin.
Ehdotuksia työryhmiksi

Ryhmä 1: Miettikää, miten kunnassa kannattaa toimia, kun epäillään lapsen oireilevan koulun sisäilmasta. Kenelle lapsi/huoltaja ilmoittaa tilanteesta? Mitä sen jälkeen tapahtuu, jotta lapsen tilanteen ja tarpeiden selvittäminen etenee?
Vinkki: Lue Viiden vaiheen mallin vaihe 1 ohjeineen ja pohdi, sopiiko se teidän kuntanne käyttöön.

Ryhmä 2: Miettikää, miten kouluterveydenhuolto toimii, kun se saa tiedon lapsen sisäilmaoireista. Miten lapsen tilannetta selvitetään terveydenhuollossa? Miten terveydenhuolto toimii, jos lapsi ei oireiden vuoksi voi oleskella koulun tiloissa? Miten kouluterveydenhuolto tukee opetuksen järjestämistä erityisin järjestelyin? Entä miten kouluterveydenhuollossa kirjataan ja välitetään eteenpäin ilmoitukset oire-epäilyistä?
Millaisia toiveita terveydenhuollolla on muille toimijoille ja yhteistyölle?
Vinkki: Lue Viiden vaiheen mallin vaihe 2 ohjeineen ja tutustu sivuun Oireilmoitukset ja lapsen auttaminen, jolla selvitetään lapsen auttamisen ja oireilmoitusten kokoamisen käytäntöjä. Pohdi, sopivatko nämä teidän kuntanne käyttöön.

Ryhmä 3: Miettikää, miten sisäilmasta oireilevan lapsen opetus järjestetään.
Miten kunnassa toimitaan, jos lapsi ei voi oireiden vuoksi opiskella tavallisesti luokan mukana? Kuka toimii, miten opetus suunnitellaan, kuka opetusta ja kodin ja koulun yhteistyötä koordinoi?
Vinkki: Lue Viiden vaiheen mallin vaiheet 3–5 ohjeineen ja pohdi, sopivatko ne kuntanne käyttöön.

Ryhmä 4: Miettikää, miten oppilaita ja huoltajia ohjeistetaan tilanteissa toimimaan. Sopikaa, kuka vastaa ryhmissä kirjattujen asioiden viimeistelystä ohjeeksi/prosessikuvaukseksi ja miten tämä ohje kunnan hallinnossa hyväksytään, missä se julkaistaan, miten siitä viestitään ja miten ohjetta jatkossa päivitetään.
Vinkki: Lue kuinka sisäilmasta oireilevan lapsen auttaminen voidaan kirjata kunnan sisäilmaohjeistukseen: Sisäilmaohje – Malliteksti. Mieti, millainen teksti teidän kuntaanne sopii ja voitko hyödyntää mallitekstiä pohjana ohjeiden laatimisessa.

Lue lisää

Kunnan hyvinvointityö
Kehittäjän muistilista

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.