Opettaja: Osa oppilaista ei pysty opiskelemaan koulussa. Miten ehdin opettaa kaikkia?

Erivärisiä lappuja, jokaisessa kysymysmerkki.

Tällä palstalla vastataan tyypillisiin sisäilma-aiheisiin kysymyksiin, joita kodit, koulut ja kunnat sisäilma-asioissa meiltä kysyvät. Kaikissa kysymyksissä on kysyjien yksityisyyden suojaamiseksi häivytetty tunnistetiedot ja muutettu kysymyksissä esiintyvien nimet.

Opettaja kysyy

Olen ala-asteen opettaja. Opetan viidettä luokkaa.  

Oppilaat ovat ihania ja vilkkaita. Pedagogisesti luokka-aines on haastava. Luokkani 24 oppilaasta kolmannes on tehostetun tuetun oppilaita. 

Koulurakennusta korjataan parhaillaan. Korjaustoimenpiteet aiheuttavat meille opettajille ja lapsille oireita – joillekin vähemmän, joillekin enemmän. Korjaukset tulevat jatkumaan vielä vuoden verran.  

Tällä hetkellä neljän lapsen oireilu ja sairastelu on erityisen voimakasta. Heidän vanhempansa ovat ilmaisseet tarpeen saada tukea ja toimivan järjestelyn lastensa koulunkäyntiin, sillä lapset eivät voi terveyssyistä koulurakennuksessa käytännössä olla. 

Ymmärrän tilanteen hyvin, mutta resurssini ovat rajalliset. Mietityttää, miten ehdin huomioimaan kaikkien luokkani lasten erityiset tarpeet. Kuinka voin huomioida järjestelyissä sisäilmasta oireilevat lapset? 

Näin vastasimme

On todella valitettavaa, että sisäilma-asiat aiheuttavat teille opettajille lisää päänvaivaa jo ennestään kuormittavaan kouluarkeen. 

Onko muilla luokilla ilmennyt sisäilmaoireita ja vastaavaa tuen tarvetta? Jos on, voisiko eri luokilla opiskelevat yksilöllisiä järjestelyjä tarvitsevat lapset yhdistää pienryhmäksi?  

Eli pienryhmälle etsittäisiin korvaava opetustila, tai sen opetus toteutettaisiin etänä. Pienryhmälle nimettäisiin ryhmän opetuksesta ja/tai opetuksen koordinoinnista vastaava opettaja. Jos koulussanne on sisäilmaongelmien vuoksi paljon sairastavia opettajia, tehtävä sopisi hyvin jollekin heistä?  

Mikäli opettaja toteuttaa sisäilmasta oireilevien lasten opetuksen oman luokan mukana yksilöllisin järjestelyin, tulee huolehtia, että opettajalla on tähän tarvittavat resurssit.  

Seuraavista linkeistä löydätte tietoa, millaisia asioita on hyvä huomioida järjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Näihin löytyy ohjeet Järjestelyiden suunnittelu ja Järjestelyiden toteuttaminen. Voitte hyödyntää ohjeita kunkin oppilaan kohdalla myös sen arviointiin, mikä on tuen tarve kolmiportaisen tuen tasolla.  

Muutamia vinkkejä oman työsi tueksi, mikäli itse vastaat lasten opetuksesta eli ellei oppilaille perusteta omaa pienryhmää: 

  • Jos otat neljä lasta opetukseen mukaan etäyhteydellä, sopikaa yhdessä, mitkä oppitunnit näin toteutetaan. Etäyhteydellä keskittyminen on luokassa opiskelua raskaampaa oppilaalle ja vaatii huomiota myös opettajalta. Lapset saattavat tarvita myös tukiopetusta. Pyri saamaan tukiopetusta pitämään resurssiopettaja, oma aikaresurssisi vaikuttaa selvästi rajalliselta. 
  • Pyrkikää siihen, että lapset pystyvät olemaan normaalisti luokan mukana osan opetuksesta, vaikka opetusta toteutettaisiin muutoin etäyhteyden välityksellä. Esimerkiksi ulkoliikuntatunneilla ja mahdollisissa muissa rakennuksissa järjestettävillä tunneilla ja retkillä. Monien aineiden opetusta ja oppimistehtäviä voi räätälöidä siten, että niitä voivat kaikki lapset silloin tällöin tehdä muualla kuin luokassa istuen. Yksilöllisin järjestelyin opiskelevia lapsia kannattaa myös ohjata tekemään muiden oppilaiden kanssa ryhmätöitä, joita voi toteuttaa muualla, jotta suhteet luokkatovereihin säilyvät.
  • Lasten kanssa keskusteluun löytyy vinkkejä sivulta Lapsen kanssa keskustelun tueksi. Sivulta löytyy myös linkki sisäilma-aiheisiin tukioppilaskortteihin, joista kannattaa vinkata tukioppilaille.  
  • Tärkeää on, että yksilöllisin järjestelyin opiskelevilla lapsilla on heidän opetustaan koordinoiva yhteyshenkilö. Keskustele rehtorin kanssa tähän tilanteeseen sopivista vaihtoehdoista.
  • On hyvä myös sopia, kuka on lapselle läsnä oleva aikuinen etäyhteydellä annettavan opetusjakson aikana.

Pyytäkää lisäresursseja  

Jokaisella lapsella on oikeus opetukseen ja tarvitsemaansa tukeen ja tietenkin terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Samalla tämän järjestäminen ei voi kaatua yksittäisten opettajien harteille. Tämä korostuu sisäilmaongelmaisissa kouluissa, joissa tuen ja järjestelyiden tarve tyypillisesti lisääntyy.  

Mikäli järjestelyistä aiheutuu opettajalle kohtuuttomasti lisätyötä, tarvitaan lisää käsipareja tai korvaus lisätyöstä. 

Lasten tuen tarpeen jaottelu ja dokumentointi kolmiportaisen tuen tasolla auttaa hahmottamaan myös opettajien työmäärää. Esimerkiksi erityisen tuen päätösten ja oppimissuunnitelmien lisääntynyt määrä toimivat kuntapäättäjien suuntaan viesteinä opetusresurssien kasvaneesta tarpeesta. 

Työnantajalla on velvollisuus tunnistaa työn fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät. Kerro todellisesta työmäärästäsi rehtorille ja pyydä tarvittaessa häntä tuomaan vaikutuskanaviensa kautta esiin opettajien työtilannettanne sekä mahdollista lisäresurssien tarvetta opetusjärjestelyiden toteuttamiseen. 

Muuta huomioitavaa

Lisäksi on tärkeää, että sekä oppilaille että henkilökunnalle on käytössä selkeät oireilmoituspolut. Mikäli korjausten aikana ilmenee oireilua, tästä on tärkeää ilmoittaa viipymättä eteenpäin. Korjausten aikana kohonneet mikrobipitoisuudet ovat yleinen terveysongelmien aiheuttaja, mikäli esimerkiksi korjattavien alueiden eristämisessä ja ilmanvaihdossa on puutteita.  

Pyytäkää myös huomioimaan laadukas homepölysiivous korjausten jälkeen ja kiinnittämään huomiota siihen, että ongelmatiloista ei tuoda korjattuihin tiloihin irtaimistoa ja oppimateriaaleja, mikäli nämä aiheuttavat minkäänlaista oireilua oppilaille tai henkilökunnalle.

Tästä huolehtiminen voi vähentää tarvetta erityisjärjestelyille jatkossa ja suojaa myös teitä työntekijöitä.

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.